Chủ nhật, 05 22nd

Last update%0:%Th.10:%th %p

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Hội Tâm thần học Việt nam

H?i tm th?n

?i?u L? h?i TTVN

Administrator
?i?u L? h?i TTVN
?I?U L?H?I TM TH?N H?C VI?T NAMCH??NG ITN G?I, TN CH?, M?C ?CH ?i?u 1: Tn g?i Tn ti?ng Vi?t: H?i Tm th?n h?c Vi?t Nam Tn giao d?ch qu?c t? Ti?ng Anh: Vi?t Nam Psychiatric Association. Tn vi?t t?t ti?ng Vi?t: HTTHVN Tn vi?t t?t ti?ng Anh: VPA.?i?u 2: Tn ch?, m?c ?ch:H?i Tm th?n h?c Vi?t Nam (HTTHVN) l t? ch?c x h?i ngh? nghi?p c tnh ch?t ??c th c?a nh?ng th?y thu?c tm th?n Vi?t Nam c...Đọc thêm

HTTH
Thng bo n?i dung k? h?p 1
T?ng h?i y h?c vi?t namH?i tm th?n h?cS?: 05/VP.HTTVNV/v: Thng bo n?i dungk? h?p th? nh?t BCH H?i TTVN C?ng ha x h?i ch? ngh?a vi?t nam??c l?p T? do H?nh phc H N?i, ngy 22 thng 5 n?m 2012Knh g?i:- Cc b?nh vi?n Tm th?n.- Cc c? s? khm, ?i?u tr? b?nh tm th?n trong c? n??c.H?i tm th?n h?c Vi?t Nam nhi?m k? III ? t? ch?c ??i h?i ngy 14/3/2...Đọc thêm

HTTH
Quy ch? qu?n l v?n b?n ?i - ??n
H?i tm th?n h?c vi?t nam C?ng ha x h?i ch? ngh?a vi?t nam ??c l?p T? do H?nh phc H N?i, ngy 6/7/2012 Quy ch? qu?n l v?n...Đọc thêm

HTTH
Quy ch? qu?n l v s? d?ng con d?u
H?i tm th?n h?c vi?t nam C?ng ha x h?i ch? ngh?a vi?t nam ??c l?p T? do H?nh phc H N?i, ngy 6/7/2012...Đọc thêm

Quy ch? ho?t ??ng c?a h?i TTHVN

HTTH
Quy ch? ho?t ??ng c?a h?i TTHVN
QUY CH? HO?T ??NG C?A H?I TM TH?N H?C VI?T NAM NHI?M K? III (2012 2016) I.Quy ??nh c? th? nhi?m v? v ch?c n?ng c?a Ban th??ng tr?c H?i. 1.1. Ch? ??o v gi?i quy?t cc cng vi?c c?a H?i gi?a hai k? h?p th??ng v? v ban ch?p hnh. 1.2. Ch? ??o gi?i quy?t cc cng vi?c ??t xu?t, nh?ng sau ? ph?i bo co v?i th??ng v? trong k? h?p g?n nh?t. 1.3. V?i nh?ng cng vi?c ??t xu?t v??t qu quy?n h?n th ???c ?? ngh...Đọc thêm

Quy Ch?

HTTH
Quy Ch?
C?ng ho x h?i ch? ngh?a vi?t nam??c l?p - T? do - H?nh phcQUY CH?T? ch?c v Ho?t ??ng c?a H?i Tm th?n h?c Vi?t Nam(Ban hnh km theo Quy?t ??nh s? /Q?-HTTHngy / /2012c?a Ch? t?ch H?i Tm th?n h?c Vi?t nam)Ch??ng IQuy ??nh chung?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh Quy ch? ny quy ??nh ch?c n?ng, c? c?u t? ch?c v m?i quan h? cng tc c?a H?i Tm th?n h?c Vi?t Nam (sau ?y g?i t?t l H?i).?i?u 2. V...Đọc thêm

Ngh? quy?t DHTT nhi?m k? 3

HTTH
Ngh? quy?t DHTT nhi?m k? 3
T?ng h?i Y hoc Vi?t NamH?i Tm Th?n H?c C?ng ha x h?i ch? ngh?a vi?t nam??c l?p T? do H?nh phc H N?i, ngy 14/3/2012Ngh? quy?t??i h?i ??i bi?u ton qu?cH?i tm th?n h?c vi?t nam nhi?m k? III??i H?i ??i bi?u ton qu?c H?i Tm Th?n h?c Vi?t Nam ? t? ch?c t?i H N?i vo ngy 14/3/2012.Khch m?i g?m:- ??i di?n B? N?i V? (VPCP): CN Ph?m Tr??ng Giang ...Đọc thêm

Gi?i thi?u h?i

Administrator
Gi?i thi?u h?i
tt...Đọc thêm

HTTH
H??ng d?n thnh l?p chi h?i tm th?n
H?I TM TH?N VI?T NAM C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM S?: 6 /HTTVN ??c l?p - T? do - H?nh phc V/v: Thnh l?p chi h?i H n?i, ngy thang n?m 2012 H??NG DN THNH L?P CHI H?I TM TH?N Knh g?i: - CC B?NH VI?N TM TH?N - B? MN, KHOA TM TH?N - C?...Đọc thêm
Bạn đang ở trang: Home